E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo Občanské sdružení E-Lingvo

Moudrý pochopí a pomůže, ti ostatní těžko...

Stanovy občanského sdružení

Článek I

1. Název a sídlo
Název: E-Lingvo o.s.
Sídlo: Brno, Lozíbky 1, PSČ 614 00
2. Doba trvání sdružení
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
3. Charakter sdružení
Sdružení E-Lingvo je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem na zavedení jednotného, společného, snadného, komunikačního jazyka v Evropě.
Sdružení je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností umožňující členství také občanům ostatních států Evropské unie i mimo ni.

Článek II

 

4. Základní cíle

Základní cíl sdružení je účinná propagace jednotného komunikačního jazyka v Česku i v Evropě. Za použití moderních marketingových metod bude sdružení usilovat o informování širokých vrstev obyvatel a institucí o reálné možnosti řešení současných jazykových problémů zavedením snadného, jednotného nenárodního jazyka. Tato informace musí mít nadkritický charakter a vyžaduje intenzivní, dobře připravenou kampaň v různých mediích současně. Má vytvořit určitý tlak, aby se na politické úrovni konečně přijala nutná opatření. Pozitivním impulzem je vyhlášení roku 2008 jako roku jazyků organizací OSN. Další příležitostí propagace je předsednictví rady Evropy Českou republikou na začátku roku 2009. Předsednictví je pod heslem „Odstraňování barier v Evropě". Jsou v EU větší bariéry než ty jazykové?

Sdružení osloví organizace, instituce, firmy i osoby s žádostí o podporu pro koordinovanou propagační akci. (E-Lingvo není konkurentem organizací zabývajících se výukou a šířením společného jazyka, ale bude s nimi spolupracovat.)
Členové sdružení jsou přesvědčeni, že zavedení společného jazyka v Evropě bude mít mohutný společenský a silný ekonomický dopad.
Všeobecným cílem sdružení je Evropa bez jazykových bariér.

5. Efektivita řešení

Zavedení společného jazyka přináší řadu zásadních výhod :

a) Nedozírné ekonomické výhody na všech úrovních, od administrativy unie a jednotlivých států, institucí, průmyslu, až po hospodaření občanů a zjednodušení kontaktů ve všech sektorech lidské aktivity. Společný, snadno zvládnutelný jazyk umožní neomezený tok a výměnu informací ve vzdělávání, vědě, technice, výrobě, obchodu, zdravotnictví, dopravě, kultuře, zábavě, prostě ve všem a všude. Internet přinesl revoluci ve všech oblastech lidské aktivity a velmi významně ovlivnil celou ekonomiku. Přesto jsou informace kvůli angličtině nedostupné pro většinu obyvatel planety. Zavedení esperanta na internetu by znamenalo revoluci řádově větší s pozitivními důsledky nejen pro Evropu, ale pro celé lidstvo! Toto je zcela evidentní.

b) Zvládnutí esperanta prokazatelně vyžaduje 6-10krát méně času. Z toho plyne obrovská úspora prostředků vydávaných na výuku cizího jazyka, jak pro Evropskou unii a pro vlády, tak pro občany. Nemluvě o úspoře času, který může být věnován pro jiné vzdělání, či na zábavu i odpočinek.

c) Pozitivní účinek snadného dorozumění občanů všech evropských národů povede k pocitu evropské sounáležitosti - identity všech Evropanů. Není pochyb o tom, že přijetím esperanta Evropskou unií se z něj stane celosvětový komunikační jazyk. Vzájemné porozumění má nesporně mírotvorný efekt!

d) Odstranění jazykových bariér odstraní i jazykovou diskriminaci, občanskou nerovnost mezi anglickými rodilými mluvčími, kteří se nepotřebují učit cizímu jazyku, a ostatními občany, kteří věnují tisíce hodin studiu (v první řadě) angličtiny, namísto zvyšování své odborné kvalifikace. Anglofonní země dnes získávají nespravedlivou výhodu v občanech s vyšší kvalifikací odbornou a jazykovou. Nerovná situace vyvstává též při jednáních a uzavírání smluv mezi státy, firmami i občany. Takovou systémovou chybu (nekalou soutěž) nesmí Evropská unie tolerovat. Avšak i samy anglofonní země získají ze zvýšené možnosti kontaktů a toku informací značný užitek.

e) Matematická přesnost esperanta usnadňuje logické i digitální rozpoznání mluveného slova a otevře přístup k novým využitím, jako je např. umělá inteligence, sémantický web a jiné.

f) Pomine hrozba úpadku národních jazyků, který se již v některých státech unie již projevuje. Dnes je angličtina jen „pilotním" jazykem, nezastaví-li se současný trend a získá roli jediného unijního jazyka, značná část populace se bude postupně orientovat na angličtinu i v občanském životě. Dojde k úpadku národních jazyků, národní kultury obecně, pro občany bude důležitější firemní a společenské postavení před národními zájmy - (viz situaci češtiny v době monarchie před národním obrozením). Výsledek bude tedy pravým opakem snahy o zachování evropské národní a kulturní rozmanitosti, o což Evropská komise usiluje.

g) Univerzální jazyk lze zvládnout v podstatně kratším čase a v mnohem vyšší kvalitě. Tato skutečnost se projeví snadnějším chápáním, zvýšenou účinností výuky, lepším vzděláním a vědecko-technickou úrovní v hospodářské sféře, inovacích a celkově v ekonomickém růstu. Výsledky při výuce cizích národních jazyků jsou dnes přes velké vynaložené prostředky a úsilí velmi průměrné a nezaručují zdaleka úroveň srovnatelnou se znalostí mateřského jazyka. Tím je jejich využitelnost pro rychlost chápání, publikační činnost i obchodní, právní i jiná jednání podstatně omezena.
h) Dnes stojíme před problémem, který v mnohém připomíná středověký přechod matematiky z římských číslic na arabské. (I tehdy bylo možné argumentovat tím, že římské číslice jsou známé, latina je světový jazyk a má již velkou literaturu, spousta lidí a inteligence ji již ovládají.) Naši předci však udělali správné rozhodnutí, a proto zde máme matematiku, vědu a techniku a i všechny další vymoženosti s tím spojené.

Scénář jazykové komunikace v EU s deklarovanou mnohojazyčností je do budoucna neudržitelný, vývoj spěje zcela zřetelně k scénáři, kdy bude angličtina jediným oficiálním společným jazykem EU. Tento vývoj však není založen na kvalitě jazyka, ale na ekonomické a mocenské pozici anglo-americké aliance. V budoucnu však tuto pozici získá Asie. Naši potomci se budou tedy učit čínsky?
Zavedení kvalitního, pravidelného, fonetického, snadno naučitelného jazyka má však ještě mnohem větší důležitost pro Evropu i lidstvo samé, a proto je o tomto zásadním problému informovat široké vrstvy jak Čechů, tak všech Evropanů a všeobecně všech lidí, kterým budoucnost lidí není lhostejná.

 6. Požadované vlastnosti mezinárodního jazyka


1. Univerzální jazyk musí mít jednoduchou, snadnou a pravidelnou gramatiku bez výjimek, avšak umožňující vysokou vyjadřovací schopnost a přesnost.
2. Musí to být jazyk fonetický, se snadnou a pravidelnou výslovností hlásek. Pro komunikační praxi má tento znak mimořádný význam.
3. Slovní kmeny jazyka musí být odvozeny od všeobecně známých výrazů a odvozování dalších slov musí být pravidelné, logické a stálé. Tím se slovní zásoba mnohonásobně rozšiřuje bez dlouhého studia.
4. Významově musí jazyk záměrně plnit zásady plánového jazyka, kde jedno slovo má význam jasně definovaný, aby splňoval i požadavky vědeckotechnických aplikací.
5. Větná skladba musí umožnit variantní sled větných členů, k čemuž přispívá předmětový akuzativ.

Těmto požadavkům vyhovuje před 120 lety vytvořený, dnes dostatečně vyzkoušený a po celém světě již rozšířený jazyk - esperanto. Tento jazyk se skládá z mezinárodních slov, používá jen základní samohlásky aeiou, které zajišťují jasnou výslovnost, má pravidelné časování, skloňování i odvozování slov, existují v něm učebnice a slovníky ve všech úředních jazycích Evropy, má i vlastní světové společenství uživatelů, vlastní i překladovou literaturu. Je to tedy živý jazyk již v dlouholeté praxi ověřený. Podobně jako notový zápis hudby, může se tento jazyk stát universálním komunikačním jazykem.
Díky své jedinečné struktuře lze esperanto zvládnout již za 200 hodin, což je až desetkrát kratší doba, než vyžaduje zvládnutí angličtiny. To znamená velmi významnou úsporu studijních nákladů a času. Tím se též otvírá možnost, aby se tomuto jazyku naučily široké vrstvy populace, které by angličtinu jinak určitě nezvládly.
Na základě zkušeností lze tvrdit, že při současné evropské mnohojazyčnosti si Evropané nerozumějí! Jazyková komunikace je nedostatečná a nekvalitní i tam, kde jsou k dispozici tlumočníci a překladatelé. Angličtina je pro složitost fonického systému, mnohovýznamnost slov a mnoha dalších problémů jako mezinárodní jazyk zcela nevhodná. Její výuka je ekonomicky a časově značně nákladná a dosažená úroveň znalostí většinou neuspokojující a neodpovídající nákladům a vynaloženému času.
Převažující část evropské populace ovládá jen jazyk mateřský, v průzkumech konstatovaná znalost cizího jazyka je zpravidla fiktivní, silně nadhodnocená anebo jen dílčí, nedostatečná pro kulturní a odbornou participaci v mezinárodním prostředí.

7. Formy činnosti

Sdružení bude usilovat o získávání nezbytných finančních i jiných prostředků pro zabezpečení účinné propagace neutrálního společného jazyka v Česku a v Evropě. Za tímto účelem bude kontaktovat světové, evropské, státní i soukromé či průmyslové organizace, fondy a osoby. Získané prostředky budou striktně použity pro dosažení uvedených cílů sdružení.
Informační a propagační činnost bude prováděna sdružením přímo nebo ve spolupráci s kompetentními partnery. Kreativně budou využívány všechny dostupné informační kanály a média.

Článek III

8. Členství ve sdružení

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se základním cílem sdružení, jakož i právnická osoba podporující cíl sdružení.
Členství vzniká na základě podepsání přihlášky v papírové verzi nebo vepsáním se do přihláškového formuláře na webové stránce.
Sdružení vede evidenci členů.

9. Kategorie členství

A. Člen (fyzická osoba), který podepsal souhlas se základním cílem sdružení, nemá další povinnosti.
B. Člen (fyzická osoba), avšak s povinností zaplatit jednorázový členský příspěvek.
C. Člen, právnická osoba, který podpisem statutárního zástupce potvrdil souhlas se základním cílem sdružení a členským příspěvkem podpořil zabezpečování tohoto cíle.
Výše členského příspěvku v kategoriích B a C je nejméně 100 Kč.
10. Práva a povinnosti členů
Člen kategorie B a C má při členské schůzi jeden hlas.
Za právnickou osobu může hlasovat osoba písemně pověřená statutárním orgánem organizace.
Práva členů:
- zúčastňovat se členských schůzí a vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, členové kategorie B a C se mohou zúčastňovat volby orgánů sdružení,
- členové kategorie B a C mohou kandidovat a být voleni do orgánů sdružení.

- být informováni o činnosti sdružení na jeho webové stránce.
Povinností členů je nevykonávat činnost, která by byla ve zřejmém rozporu se základním cílem - posláním - sdružení. Při porušení této povinnosti má rada sdružení členství zrušit.
Členové kategorie B a C přispějí finančně na krytí nákladů vyplývajících z činnosti sdružení alespoň jedenkrát částkou, kterou si sami zvolí, nejméně však 100 Kč.
Členství ve sdružení zaniká zánikem sdružení, oznámením člena radě o zrušení členství, zrušením členství na základě většinového rozhodnutí rady o skutečnosti, že člen konal veřejně v rozporu se základním cílem sdružení, smrtí člena.

Článek IV

11. Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:
- členská schůze,
- rada sdružení,
- předseda nebo jím pověřený člen rady,
- dozorčí rada,
- členská základna.

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni členové sdružení, členové kategorie A bez hlasovacího práva. Schází se alespoň jednou ročně a svolává ji předseda. Mimořádnou členskou schůzi může svolat dozorčí rada na základě zjištěných nedostatků nebo písemného požadavku nejméně 25 % členů kategorie B a C, a to i bez souhlasu předsedy a rady sdružení. Oznámení o konání členské schůze musí být oznámeno alespoň 21 dní předem na webové stránce sdružení, členům přihlášeným tradiční formou pak písemně.

Členská schůze je usnášeníschopná vždy, počet přítomných není rozhodující. Rozhodnutí členské schůze je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem. Program členské schůze musí být součástí pozvánky. Zápis z jednání podepisuje zapisovatel, předseda a schůzí zvolený ověřovatel vybraný přítomnými členy. Zápis se zveřejní na webové stránce sdružení
Členská schůze je přístupná veřejnosti.

Pravomoci členské schůze:

- volí pět členů rady a z nich pak předsedu, jejich funkční období je dvouleté, 
- tajnou volbou volí tři členy dozorčí rady, jejich funkční období je tříleté,
- projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti a o hospodaření, plán činnosti a rozpočet sdružení na následující rok, případně zpřesňuje postupy při zajišťování základního cíle,
- doplňuje a mění stanovy sdružení včetně ustanovení o členském příspěvku.
Rada řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi. Tvoří ji předseda, jednatel a další tři členové pověření specifickými úkoly.

Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za pololetí. O svolání zasedání rady rozhoduje předseda, svolá ji však i na požádání člena rady. Usnesení rady se přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů, hlas nepřítomného člena je započten v případě jeho jednoznačného písemného vyjádření.

Kompetence rady:
- Rada rozhoduje o záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi.
- Připravuje jednání členské schůze.
- Kontroluje konání předsedy, jednotlivých členů rady a také konkrétními úkoly pověřených členů a spolupracovníků.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k nápravě nedostatků.

Článek V

12. Hospodaření sdružení


1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací, darů, dědictví apod. Zahrnuje také příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení, např. publikační. Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Hospodaření je koncepčně řízeno rozpočtem schváleným členskou schůzí. Prostředky jsou používány na krytí:
a) služeb a prací nutných k zajišťování činnosti sdružení spojené s jeho posláním,
b) administrativně správních výdajů orgánů sdružení.
3. Po skončení hospodářského roku podává předseda dozorčí radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly dozorčí rada předkládá zprávu členské schůzi.

Článek VI

13. Závěrečná ustanovení

1. Jménem sdružení jedná jeho předseda nebo člen rady na základě zmocnění uděleného předsedou.
2. Pro zajištění dobrého startu, kontinuity a stability sdružení v počáteční fázi existence bude první funkční období rady tříleté.
3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků členské schůze.
4. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů účastníků členské schůze. V případě rozhodnutí o zániku likvidaci majetku sdružení zařídí komise schválená členskou schůzí hned po rozhodnutí o zániku sdružení.
Zůstatkový majetek nebude rozdělen ve prospěch členů sdružení, ale poskytnut jiné neziskové organizaci, jejíž program a cíle jsou blízké cílům zanikajícího sdružení.
5. Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí po registraci MV ČR, konanou dne ..????... 2008 v Brně.

Členové výboru občanského sdružení E-Lingvo o.s. jsou:

Pavel Lehký (předseda), Mirek Malovec, Jan-Marc Lehky, František Vybíral, Miroslav Hruška. Miro

Kontroloři jsou:

Josef Vojáček, Věra Podhradská


Líbí se Vám tato stránka? Zalinkujte ji!   linkuj.czdel.icio.usjaggni to!přidat k oblíbeným |  trvalý odkaz | vytiskni tuto stránku